Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης
Εισαγωγή
Η ΙΚΑΡΟΣ ΑΕ ( εφ’ εξής ΙΚΑΡΟΣ ) δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο κάθε
επισκέπτη της ιστοσελίδας του. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε
την πολιτική απορρήτου, ώστε να καταλάβετε πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε
τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε. Οι αναφορές σε αυτήν την πολιτική
απορρήτου: στην «Ιστοσελίδα» αναφέρονται στην ιστοσελίδα  www…. , στο «εμείς»,
«εμάς», «μας» αφορούν την ΙΚΑΡΟΣ ΑΕ. Αυτή η πολιτική απορρήτου καλύπτει μόνο τις
επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα με την συλλογή δεδομένων μέσω της ως άνω
ιστοσελίδας. Άλλες ιστοσελίδες που είναι προσβάσιμες μέσω συνδέσμων στην
ιστοσελίδα μας δεν καλύπτονται από αυτήν την πολιτική. Εάν έχετε οποιεσδήποτε
απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση  dpo@ ……..
Συλλογή και χρήση δεδομένων
Η ιστοσελίδα μας μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες
περιπτώσεις: α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται σε οποιαδήποτε από τις
διαθέσιμες εφαρμογές του όπως π.χ. newsletter β) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του
ή/και εισέρχεται στα τυχόν προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του γ) όταν
χρησιμοποιεί το περιβάλλον της ιστοσελίδας για να επικοινωνήσει με την ΙΚΑΡΟΣ
και δ) όταν υποβάλλεται αίτηση για με βιογραφικά σας στοιχεία για την κάλυψη
κάποιας διαθέσιμης θέσης εργασίας. Τα κύρια προσωπικά στοιχεία που είναι δυνατόν
να συλλέγονται με τη συναίνεση του επισκέπτη / χρήστη είναι τα εξής: Όνομα –
Επώνυμο – email – Τηλέφωνο – Διεύθυνση – Τ.Κ. – Πόλη –  Χώρα – Επάγγελμα – Ηλικία.
Παράλληλα, είναι δυνατόν να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται
και άλλα είδη προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη, που αφορούν μεταξύ
άλλων σε πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή του καθώς και με τις επισκέψεις
του, και τη δραστηριότητά του, σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές,
συμπεριλαμβανομένων της δικής του διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής του θέσης, του
είδους και της έκδοσης του πλοηγού του, του λειτουργικού του συστήματος, της πηγής
παραπομπής του, της διάρκειας της επίσκεψής του, των σελίδων που ανέγνωσε και των
διαδρόμων πλοήγησης στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές (περισσότερα
σχετικά σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας πολιτικής).
Τα συλλεγόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:
(α) τη διαχείριση ιστοσελίδας και των εφαρμογών και λειτουργιών της,
(β) να εξατομικευτεί για τον χρήστη η ιστοσελίδα και οι εφαρμογές της,
(γ) εφόσον παρασχεθεί η συγκατάθεση του χρήστη, να αποστέλλονται σε αυτόν
ενημερώσεις, ειδοποιήσεις, προωθητικό υλικό και εν γένει νέα για τις δράσεις της
ΙΚΑΡΟΣ. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο χρήστης θα έχει οποτεδήποτε την δυνατότητα να
ενημερώσει την ιστοσελίδα ότι δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει τέτοιες ενημερώσεις.
(δ) να διαχειρίζεται η ιστοσελίδα ερωτήματα και επικοινωνίες που προέρχονται από, ή
αναφέρονται στους, χρήστες  της ιστοσελίδας ή εφαρμογών της, καθώς και να
διατηρείται η ιστοσελίδα καθώς και οι εφαρμογές της ασφαλείς.
(ε) Να συλλέγει, διαχειρίζεται, αξιολογεί και επιλέγει αιτήσεις κάλυψης θέσεων
εργασίας.

(ε) Τέλος, δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ως άνω ενδέχεται να τύχουν
επεξεργασίας για σκοπούς στατιστικής, ερμηνείας επισκεψιμότητας, προέλευσης
επισκεπτών και προτιμήσεων κοινού κ.ο.κ. Τέτοια επεξεργασία γίνεται μόνο σε
αποπροσωποποιημένη βάση, στατιστικής φύσης, κατά τρόπο που να μην είναι πλέον με
κανένα τρόπο δυνατή η αναγωγή οποιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας σε συγκεκριμένο
φυσικό πρόσωπο.
Νομική βάση της επεξεργασίας
Η ΙΚΑΡΟΣ επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατά κανόνα κατόπιν δική σας
πρωτοβουλίας και στη βάση της συγκατάθεσής σας. Εφόσον η συγκατάθεσή σας αυτή
ανακληθεί, όποια τέτοια επεξεργασία θα παύσει. Κατ’ εξαίρεση, επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων μπορεί να λαμβάνει χώρα για σκοπούς εξυπηρέτησης εννόμων
συμφερόντων της εταιρείας μας.
Σημειώνεται ότι κατ’ εξαίρεση, από το γεγονός της πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα
συλλέγονται και δεδομένα που είναι απαραίτητα για την διαχείριση και λειτουργία της
ιστοσελίδας μας, την ασφάλειά της, καθώς και για την προσωποποίησή της σε σχέση με
τον χρήστη. Με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας αποδέχεστε την συλλογή και
επεξεργασία αυτή. Μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου του περιηγητή σας είναι δυνατόν
να μπορείτε να προσαρμόσετε αυτή την συλλογή και επεξεργασία.
Αποδέκτες δεδομένων
Η ΙΚΑΡΟΣ δεν κοινοποιεί με κανέναν τρόπο τα δεδομένα σας και δεν πρόκειται να
μεταβιβάσει ή να διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και τις
πληροφορίες σε θυγατρικές, σε τρίτους, σε εμπορικούς ή επιχειρηματικούς συνεργάτες,
χωρίς την πρότερη ενημέρωση και συγκατάθεσή σας, πλην των περιπτώσεων που
αναφέρονται στην παρούσα.
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών /επισκεπτών είναι δυνατόν να διαβιβάζονται σε
τρίτες εταιρείες , εφόσον κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών
επεξεργασίας. Με την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας
αποδέχεστε την διαβίβαση και την επεξεργασία αυτών από την ΙΚΑΡΟΣ. Σε περίπτωση
τέτοιας επεξεργασίας ισχύουν οι όροι της παρούσας πολιτικής και διατηρείτε όλα τα
δικαιώματα που έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / επισκεπτών είναι δυνατόν να διαβιβάζονται σε
τρίτες εταιρείες (εκτελούσες την επεξεργασία), οι οποίες παρέχουν στην ΙΚΑΡΟΣ
υπηρεσίες επικοινωνίας και ενεργούν για λογαριασμό μας. Οι εν λόγω Εταιρίες θα
λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων με την Εταιρεία μας
και επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας.
Φροντίζουμε πάντοτε και ελέγχουμε τους συνεργάτες μας ώστε να λαμβάνουν τα ίδια
μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων με την Εταιρεία μας κατά τη σχετική
επεξεργασία η οποία δύναται να υλοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης
εντολής μας.
Η ΙΚΑΡΟΣ μπορεί να κοινοποιεί τέτοια δεδομένα στις δημόσιες αρχές, στα πλαίσια
συμμόρφωσης σε νομικές υποχρεώσεις. Επίσης, ενδέχεται η εταιρεία να αναγκαστεί να
κοινοποιήσει δεδομένα σας κατά δεσμευτική εντολή δημοσίων αρχών ή διωκτικών
αρχών ή σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση ή ισοδύναμης δεσμευτικότητας πράξη.
Χρόνος διατήρησης
Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του
σκοπού της επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο

πέντε (5) ετών, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικός χρόνος τήρησης από την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
Τα δεδομένα που αφορούν ερωτήσεις και επικοινωνίες σας θα διατηρούνται για όσο
καιρό είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση των αιτημάτων σας και πάντως όχι
περισσότερο από ένα (1) έτος.
Τα δεδομένα που αφορούν την εγγραφή σας σε κάποιο newsletter θα διατηρούνται
μέχρι να λάβουμε αίτημα απενεργοποίησης της εγγραφής σας.
Τα δεδομένα που αφορούν στοιχεία του βιογραφικού σας για την κάλυψη θέσης
εργασίας θα διατηρούνται για τα χρονικά διαστήματα που περιγράφονται παρακάτω
στην «Πολιτική Προστασίας Απορρήτου».